(095) 765-79-64 pec@choszczno.net

Zasady przyłączania odbiorców

1. Pobranie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej.
2. Złożenie wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej.
3. Wydanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej.
4. Podpisanie umowy przyłączeniowej.
5. Opracowanie dokumentacji na przyłączenie (przyłącze, węzeł cieplny, instalacje wewnętrzne).
6. Uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń (m.in. uzgodnienia z P.E.C Sp. z o.o. ).
7. Realizacja inwestycji zakończona odbiorem końcowym.
8. Złożenie zlecenia na dostawę ciepła .
9. Podpisanie umowy sprzedaży ciepła .
10. Rozpoczęcie dostawy ciepła potwierdzone protokołem.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Choszcznie , działające na podstawie koncesji udzielonych
decyzjami Prezesa URE w dniu 6 października 1998 r. na:
a) wytwarzanie ciepła Nr WCC/150/387/U/1/98/MS ( ze zmianami).
b) przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/159/387/U/1/98/MS (ze zmianami).
2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu w szczególności postanowień :
a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – prawo energetyczne (Dz. U. 2019 ,poz. 755 ze zmianami),
b) ustawa o efektywności energetycznej – ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej ( Dz. U. 2019 r. poz. 545 ze zmianami),
c) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 września 2017 r. – w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r. poz. 1988) zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem taryfowym”,
d) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92) zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem przyłączeniowym”.
3. Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu świadczonych usług.
4. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług VAT.
5. Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

I. OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYWANYCH W TARYFIE

Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:
1. Przedsiębiorstwo Ciepłownicze – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Choszcznie – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła oraz dostarczające odbiorcy ciepło na podstawie umowy zawartej z tym odbiorcą.
2. Odbiorca – każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.
3. Źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła.
4. Sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje , służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych.
5. Węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.
6. Grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt.
7. Instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje , służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie.
8. Przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach.
9. Układ pomiarowo-rozliczeniowy – zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła , których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła dopuszczony do stosowania zgodnie z przepisami o miarach.
10. Zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się
1 przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną , jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych , która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymogami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury
2 wymiany powietrza w pomieszczeniach , utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych , prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.
11. Przyłączeniowa moc cieplna – moc cieplną ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne dla danej sieci ciepłowniczej na podstawie zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców przyłączonych do tej sieci , po uwzględnieniu strat mocy cieplnej podczas przesyłania ciepła tą siecią oraz niejednoczesności występowania szczytowego poboru mocy cieplnej u odbiorców.
12. Warunki obliczeniowe – obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej , w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło , normatywną temperaturę ciepłej wody.
13. Sezon grzewczy – okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.
14. Obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.
15. Odbiorca końcowy – odbiorca dokonujący zakupu paliw lub energii na własny użytek.

II. PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY

Podział odbiorców na grupy dokonany został wg następujących kryteriów:
a) źródła ciepła
b) sieć ciepłownicza
c) miejsce dostarczania ciepła Źródła ciepła z oznaczeniem symboli:
CR Ciepłownia Rejonowa przy ul. Malczewskiego 2

Stawki

III. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚCI CEN I STAWEK OPŁAT

Grupa odbiorców I A

Lp Wyszczególnienie Jedn. miary Ceny i stawki opłat
netto
1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 87 275,57
rata – zł/MW/m-c 7 272,96
2 Cena ciepła zł/GJ

34,48

3 Cena nośnika ciepła zł/m3 26,66
4 Stała stawka za usługi przesyłowe zł/MW/rok 36 693,36
rata – zł/MW/m-c 3 057,78
5 Zmienna stawka za usługi przesyłowe zł/GJ 9,47

 

Grupa odbiorców I B

Lp Wyszczególnienie Jedn. miary Ceny i stawki opłat
netto
1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 87 275,57
rata – zł/MW/m-c 7 272,96
2 Cena ciepła zł/GJ 34,48
3 Cena nośnika ciepła zł/m3 26,66
4 Stała stawka za usługi przesyłowe zł/MW/rok 49 818,57
rata – zł/MW/m-c 4 151,55
5 Zmienna stawka za usługi przesyłowe zł/GJ 12,40

Grupa odbiorców I C

Lp Wyszczególnienie Jedn. miary Ceny i stawki opłat
netto
1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW/rok 87 275,57
rata – zł/MW/m-c 7 272,96
2 Cena ciepła zł/GJ 34,48
3 Cena nośnika ciepła zł/m3 26,66
4 Stała stawka za usługi przesyłowe zł/MW/rok 52 345,08
rata – zł/MW/m-c 4 362,09
5 Zmienna stawka za usługi przesyłowe zł/GJ 15,02

  IV. ZASADY OBLICZANIA OPŁAT

1. miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną – pobierana w każdym miesiącu , stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną.
2. opłata za ciepło – pobierana za każdy miesiąc , w którym nastąpił pobór ciepła , stanowi iloczyn ceny ciepła i ilości dostarczonego ciepła , ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub zewnętrznych instalacji odbiorczych albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji , oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej.
3. opłata za nośnik ciepła – pobierana za każdy miesiąc , w którym nastąpił pobór nośnika ciepła , stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełnienia ubytków wody w instalacjach odbiorczych , ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej.
4. miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe – pobierana w każdym miesiącu , stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.
5. opłata zmienna za usługi przesyłowe – pobierana za każdy miesiąc , w którym nastąpił pobór ciepła , stanowi iloczyn stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej i ilości dostarczonego ciepła , ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego , zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub do zewnętrznych instalacji odbiorczych albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji , o których mowa w § 31 ust.l rozporządzenia taryfowego.
6. opłata za przyłączenie do sieci ciepłowniczej – opłatę oblicza się jako iloczyn długości przyłącza i stawki opłaty za przyłączenie , ustalonej w taryfie dla danego rodzaju przyłącza W przypadku dostarczenia ciepła do grupowego węzła cieplnego obsługującego obiekty więcej niż jednego odbiorcy, rodzaje opłat pobieranych od tych odbiorców oraz podstawy ich obliczania określone zostały w § 34 rozporządzenia taryfowego , o ile umowa sprzedaży nie stanowi inaczej.

V. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT

1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców :
a) Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat, są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców , które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
2. W przypadkach:
a) niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła
b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego
c) udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy
d) nielegalnego poboru ciepła
stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia
taryfowego.

VI. ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT

1. O każdej zmianie cen i stawek opłat sprzedawca powiadomi odbiorcę pisemnie, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
2. Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Nasze Biuro

ul. Grunwaldzka 36
73-200 Choszczno

Skontaktuj się z nami

e-mail: pec@choszczno.net
tel.: 95 765-79-64
fax.: 95 765-79-65

Obsługa klienta

Danuta Lewicka
tel.: 95 765-79-64
w godzinach od 8.00 do 13.00

Ciepłownia Miejska

ul. Malczewskiego 2
tel.: 957657117