Dane i Struktura

Dane spółki

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych i innych
obowiązujących przepisów prawa.

Adres: ul. Grunwaldzka 36, 73-200 Choszczno
http: www.pec.choszczno.net
e-mail: pec@choszczno.net

tel. (095) 765-79-64
fax. (095) 765-79-65

Regon: 210021643
NIP: 594-000-33-04
KRS: 0000122449

Zarząd

Piotr Edward Kaszak – Prezes Zarządu

Grabowski Grzegorz – Członek Zarządu

Marlena Szczucka – Prokurent


1. Zarząd spółki składa się z dwóch osób tj. z Prezesa spółki oraz członka Zarządu.

2. Prezes spółki jest jednocześnie Dyrektorem przedsiębiorstwa spółki i pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

3. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki, których Kodeks spółek handlowych, umowa Spółki lub uchwały Wspólników nie zastrzegają dla innych organów Spółki.

4. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień umowy Spółki, regulaminów i uchwał Wspólników i Rady Nadzorczej.

5. Prezes spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

6. Do składania oświadczenia woli w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu albo członek Zarządu łącznie z prokurentem